Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 123Cellenbeton B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten verleend aan 123Cellenbeton B.V.

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Leverancier: de besloten vennootschap 123Cellenbeton B.V., kantoorhoudende te Nederweert aan de Nikkelstraat 4, 6031 TR te Nederweert, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66284554.
 2. Klant: de wederpartij van Leverancier, een consument of onderneming/rechtspersoon.
 • Overeenkomst c.q. Opdracht en Bestelling: de overeenkomst tot levering van producten / de overeenkomst tot dienstverlening en/of zaagwerk, maatwerk.
 1. Producten: de producten en diensten die door Leverancier worden aangeboden.
 2. Webshop: www.betoncellen.nl.
 3. Koop op afstand: aankoop via internet of telefonisch.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Klant en Leverancier, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en / of samenhangende overeenkomsten, alsmede op alle door Leverancier gedane aanbiedingen en / of offertes.
 • De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Klant wordt door Leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Leverancier, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 • Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden volledig van toepassing. Leverancier en Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 • Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Leverancier deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Klant heeft bevestigd. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen hebben deze afwijkingen van of aanvullingen op de algemene voorwaarden slechts betrekking op de desbetreffende Overeenkomst.
 • Leverancier houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden dan ook voor de bestaande Overeenkomst tussen Klant en Leverancier. Wijzigingen worden voorafgaand schriftelijk bekend gemaakt waarbij de datum van ingang vermeld wordt.

Artikel 3. Aanbod / offerte

 • Het aanbod van Leverancier is o.a. vindbaar op haar Webshop, dit aanbod wordt aanvaard doormiddel van het plaatsen van een bestelling op de Webshop.
 • Naast genoemde onder 3.1. kan Leverancier ook aanbiedingen of offertes uitbrengen. De door Leverancier gemaakte aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen na uitreiking, tenzij anders aangegeven. Leverancier is slechts aan de aanbiedingen of offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Klant schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 • De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en zijn standaard in euro’s aangegeven, alsmede exclusief in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.
 • Leverancier is gerechtigd prijs- en of tariefwijzigingen door te voeren.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Leverancier niet (bijvoorbeeld wanneer de prijs duidelijk veel te laag is of niet overeenkomt met de prijs in de markt).

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

 • Indien de Opdracht gegeven wordt via de webshop, ontvangt de Klant langs elektronische weg (per e-mail) een opdrachtbevestiging c.q. orderbevestiging.
 • De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de bestelling via de Webshop wordt geplaatst, of dat de door Leverancier en Klant ondertekende opdrachtbevestiging of offerte door Leverancier retour is ontvangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Klant aan Leverancier verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Het staat Leverancier vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
 • Indien de opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepassing van deze algemene voorwaarden op het moment dat Leverancier op verzoek van de Klant met uitvoering van de opdracht start.
 • Indien de Klant een opdracht plaatst bij Leverancier, komt de Overeenkomst eerst tot stand doordat Leverancier deze schriftelijk aanvaard, dan wel een begin maakt met de uitvoering van de op opdracht.

Artikel 5. Levering

 • Levering vindt plaats af magazijn van de Leverancier, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.
 • De kosten van levering staan vermeld op de Webshop en/of worden kenbaar gemaakt tijdens de bestelling.
 • De (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan de Leverancier bekend waren.
 • De overeengekomen levertijd geldt nimmer als fatale termijn. Transport kan vertraging oplopen hiervoor wordt niet gecompenseerd. Bij niet tijdige aflevering dient de Klant de Leverancier schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan de verplichtingen te voldoen.
 • Bij vertraagde oplevering heeft de Klant niet het recht om een afname te weigeren.
 • Kleine gebreken welke kunnen worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering zullen de levering niet in de weg staan.

Artikel 6. Koop op afstand

 • Deze bepaling geldt alleen voor Koop op afstand met Klanten die consument zijn en Producten hebben besteld via de Webshop:
 1. de consument ontvangt een bevestiging per e-mail van zijn of haar bestelling met een samenvatting van de bestelling;
 2. de consument heeft recht op een deugdelijk product dat voldoet aan de mededelingen zoals vermeld op de Webshop;
 3. op de Webshop staan de Algemene voorwaarden welke door de consument zijn aangevinkt voor gezien en akkoord voorafgaand aan de afronding van de bestelling en zijn vindbaar op de Website en worden op verzoek toegezonden aan de consument. Deze Algemene voorwaarden zijn in pdf-bestand waardoor deze door de consument kunnen worden gelezen en opgeslagen;
 4. de betaalwijze wordt kenbaar gemaakt tijdens de bestelling;
 5. de consument vult zelf het adres en contactgegevens in waar het Product geleverd kan worden. Foutieve of onjuiste invulling van het adres is voor rekening en risico van de consument;
 6. de consument dient op de dag van levering op het verzendadres aanwezig te zijn, indien er niemand aanwezig is worden de producten niet gelost/geleverd en zal er een nieuwe leverdatum ingepland worden. Transportkosten voor de 2e levering zijn voor rekening Klant.
 7. kosten van retourneren worden niet vergoed, tenzij er sprake is van een beschadigd c.q. een gebrekkig Product. Leverancier beoordeelt of er sprake is van een beschadigd of gebrekkig Product..
 • Indien sprake is van een kennelijke schrijffout op de webshop, dient te worden uitgegaan van de prijs/juiste informatie die Leverancier verstrekt op het moment dat zij bekend is geworden met de kennelijke schrijffout, zie ook artikel 3.6.
 • Bovengenoemde bepalingen onder lid 1: a, b, c, d, e, g, h en lid 2 gelden ook voor ondernemingen/rechtspersonen. I.p.v. ‘consument’ dient dan ‘onderneming/rechtspersoon‘ gelezen te worden.

Artikel 7. Prijzen en betaling

 • Op de Webshop kunnen prijzen exclusief BTW aangegeven worden, dit staat dan vermeld op de Webshop. Indien sprake is van verkoop aan ondernemers, of aanvragen via de mail kunnen prijzen exclusief BTW worden aangegeven, dit staat dan vermeld bij het Product.
 • Betaling van de Producten of diensten kan plaatsvinden zoals aangegeven op de Website, en als volgt indien dit wordt overeengekomen:
 1. volledige betaling voorafgaand aan de levering of tijdens de bestelling. Maatwerkopdrachten worden altijd 100% vooruitbetaald.
 2. betaling van de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum;
  • Betaling van de door Leverancier verzonden declaratie dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient voorts te geschieden in Nederlandse valuta door middel van storting ten gunste van een door Leverancier aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties, of reclames schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.
  • Indien de Klant met de betaling van een termijn in gebreke blijft, is Leverancier gerechtigd het werk c.q. levering op te schorten tot het moment waarop de verschuldigde factuur/(deel)betaling is voldaan. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van Leverancier op vergoeding van kosten en schade onverlet.
  • Leverancier is steeds bevoegd een voorschot te vragen voor de betaling van haar werkzaamheden en/of (inkoop)kosten.
  • Indien de overeenkomst wordt aangegaan door twee Klanten zijn zij voor zover de werkzaamheden / levering ten behoeve van de gezamenlijke Klanten zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van de verschuldigde bedragen.
  • Het is de Klant niet toegestaan door hem verschuldigde bedragen aan Leverancier, te compenseren met bedragen die hij uit welke hoofde dan ook meent te hebben van Leverancier
  • In geval van liquidatie, faillissement, beslag, onder curatele stelling of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van Leverancier op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8. Rente en (incasso)kosten

8.1   Indien Klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 10 dagen, dan is de Klant van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Klant is alsdan de wettelijke rente, dan wel de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf de dag dat Klant in verzuim is tot op de dag van algehele voldoening.

 • Indien na het verstrijken van de eerste betalingstermijn, zoals vermeld in lid 1, niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, stuurt Leverancier aan Klant een schriftelijke herinnering ter betaling van het openstaande bedrag binnen een tweede termijn van 7 dagen. Indien de Klant binnen de tweede termijn niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, stuurt Leverancier aan de Klant (zijnde een consument) een schriftelijke aanmaning onder aanzegging van de buitengerechtelijke incassokosten volgens de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK). Indien Klant niet binnen het gestelde termijn voldoet aan de betalingsverplichting zijn de buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente verschuldigd. De hoogte van de incassokosten bedraagt 15% van het gefactureerde bedrag met een minimum van € 40,- voor consumenten en € 150,- voor niet-consumenten.
 • Indien Klant een rechtspersoon of ondernemer is en na het verstrijken van het eerste en tweede betalingstermijn, zoals vermeld in lid 1 en 2, niet of niet volledig aan de betalingsverplichting is voldaan, zijn de buitengerechtelijke incassokosten, naast de reeds opeisbare wettelijke handelsrente daarover, vanaf de dag van verschuldigdheid daarvan, verschuldigd. De hoogte van de incassokosten bedraagt minimaal 15% van het gefactureerde bedrag met een minimum van € 100,- voor rechtspersonen en ondernemers.
 • Indien Leverancier hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 9. Retourneren  

 • Het is niet mogelijk om producten/materialen te retourneren. Indien er in onderling overleg een uitzondering wordt gemaakt , gelden de volgende voorwaarden.
 • Bij het retourneren dient de Klant zelf zorg te dragen voor transport voor eigen rekening. Kan de Klant zelf de producten niet retourneren, dan kan Leverancier de producten komen op halen op kosten van de Klant. Bij retournering is de klant 30% van de oorspronkelijke prijs verschuldigd aan Leverancier.
 • Retourneren kan alleen indien verpakking en Product in dezelfde staat zijn als waarin zij zijn afgeleverd. De Klant dient een bewijs van verzending te bewaren.
 • Producten die niet geretourneerd kunnen worden zijn producten die waarvan de verpakking, sealing/verzegeling verbroken is, producten die speciaal gemaakt zijn/maatwerk of ingekocht zijn voor de Klant.
 • De verzendkosten voor het retourneren zijn voor rekening van de Klant, tenzij sprake is van een beschadigd of gebrekkig Product, vastgesteld door Leverancier, zie verder artikel 6 lid 1 onder h.
 • Zodra Leverancier de retourzending heeft ontvangen, zal het aankoopbedrag met inhouding van eventuele kosten z.s.m., doch uiterlijk binnen de wettelijke termijn van 30 dagen worden terug betaald op het aangegeven rekeningnummer door de Klant.

Artikel 10. Risico overgang  

10.1 Het risico van het Product gaat over op de Klant op het moment dat Leverancier deze ter beschikking stelt aan de Klant of de aangewezen ontvanger door de Klant.

10.2 Ongeacht het bepaalde in lid 1 kunnen partijen overeenkomen dat Klant voor het transport zorg of de producten zelf komt ophalen. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust in dat geval op Klant. Klant kan zich tegen deze risico’s verzekeren .

Artikel 11. Opzegging/Annuleren, opschorting en ontbinding

11.1 Een Overeenkomst is niet te annuleren. 

11.2 De Overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar. Indien, na onderling overleg, de annulering door leverancier geaccepteerd wordt zal 5% annuleringskosten in rekening worden gebracht. Dit geld alleen voor standaard producten, maatwerk is hierbij uitgesloten.

11.3 Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

        – de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– na het sluiten van de Overeenkomst Leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen. Indien er gegronde vrees bestaat dat de Klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt.

11.4 Leverancier is bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

11.5 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Leverancier op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Leverancier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

11.6 Leverancier behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid 

12.1 Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

12.2 De producten die Leverancier verkoopt zijn niet geschikt voor consumptie en niet geschikt voor kinderen. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door gebruik in strijd met deze bepaling.

12.3 Indien Klant aantoont dat hij schade heeft geleden door een handelen of nalaten van Leverancier, die bij zorgvuldig en deskundig handelen zou zijn vermeden (wanprestatie of onrechtmatige daad), is Leverancier voor de schade aansprakelijk tot maximaal eenmaal het declaratiebedrag van de desbetreffende Overeenkomst.

12.4 Leverancier heeft te alle tijde het recht om de door Klant te lijden of geleden schade voor zover mogelijk te voorkomen of te verminderen.

12.5 Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, schade aan zaken en directe vermogensschade.

12.6 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, immateriële schade en gemiste besparingen.

12.7 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van leidinggevende/directie van Leverancier.

12.8 Leverancier staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. 

12.9 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Leverancier is uit gegaan van eventueel door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Leverancier kenbaar behoorde te zijn.

12.10 De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Leverancier ingeschakelde personen of derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op de aansprakelijkheidsbeperkingen hebben.

Artikel 13. garanties, gebreken en reclamering

 • Voor geleverde Producten met fabriek / respectievelijk importeurs / of groothandel garanties gelden slechts de door deze leverancier gestelde garantiebepalingen.
 • De Klant dient de geleverde Producten bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Klant na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoord, te weten:
 1. of de juiste zaken zijn geleverd.
 2. of de geleverde zaken, wat de hoeveelheid en aantal betreft, overeenstemmen met de Opdracht.
 3. of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden aan een normaal degelijk gebruik en/of (handels)doeleinden.
 4. Cellenbeton is een poreus, ruwbouw materiaal welke gevoelig is voor beschadigingen. 15% breuk/beschadigingen zijn hierbij toegestaan. Beschadigingen binnen deze tolerantie worden niet vergoed.

13.3 Zichtbare gebreken of tekorten die daarbij worden geconstateerd of hadden moeten worden geconstateerd, dienen direct kenbaar gemaakt te worden bij Leverancier.

13.4 De Klant die consument is, dient gebreken aan het Product binnen 1 dag na ontdekking, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens hiervan melding maken aan de Leverancier. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing op de Klant die een onderneming is, met dien verstande dat de betreffende termijn 2 dagen bedraagt.

13.5 De Klant (consument en onderneming) dient klachten over facturen binnen 5 dagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan de Leverancier.

 • Indien de Klant geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.
 • Elke aanspraak van de Klant ter zake van geleverde Producten vervalt bovendien, indien:
 1. de Producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Leverancier;
 2. de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, montage, gebruik en/of opslag, onderhoud, reparaties (door derden) van de Producten;
 3. Leverancier niet terstond door de Klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;
 4. de Klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.

13.8 Indien is aangetoond dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft Leverancier de keuze hetzij de desbetreffende Producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe Producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. In het geval van maatwerk zijn afwijkingen in de maten tot 3-4 millimeter geen reden om de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te vorderen. Minimale afwijkingen behoren tot het normale risico daar er sprake is van mensenwerk.

13.9 Een klacht schort de betalingsverplichting van de Klant

         niet op.

Artikel 14. Overmacht

 • Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, nog krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, ziekte van Leverancier, stakingen, annulering en /of vertraging van inkoopmaterialen, of van de door Leverancier ingeschakelde personen of derden, alsmede alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is de verplichtingen na te komen, zoals in ieder geval, maar niet uitsluitend brand, terrorisme, onderbrekingen of storingen in elektra en/of internet, oponthoud bij tussenpersonen of op de weg, pandemie.
 • Leverancier is gerechtigd gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 15. Intellectuele eigendom

 • Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de website, documentatie, ontwerpen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties of andere materialen zoals analyses, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Leverancier.

15.2 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de (reclame)uitingen van de Leverancier, waaronder begrepen de Website, berusten bij de Leverancier.

15.3 Beiden partijen dienen intellectuele eigendom van derden en elkaar te respecteren. Indien de Klant op de hoogte wordt gesteld van een inbreuk door derden, dient zij dit kenbaar te maken aan Leverancier.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud en revindicatie

 • Alle geleverde goederen (Producten) blijven eigendom van Leverancier, totdat zij door de Klant volledig zijn betaald.
 • Het is tot dan voor de Klant verboden de goederen in pand of als zekerheid in welke vorm ook te geven, respectievelijk door te leveren aan derden (dit laatste kan alleen als dit bij de normale bedrijfsbeoefening van de Klant hoort wel).
 • Klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Leverancier op te slaan. Tevens is hij verplicht deze zaken te verzekeren tegen brand- en waterschade en diefstal. Eventuele aanspraken van Klant uit hoofde van deze verzekeringen zullen op eerste verzoek van Leverancier door de Klant aan Leverancier worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Leverancier jegens Klant.
 • Onverminderd het recht op vergoeding van kosten en winstderving heeft Leverancier het recht de geleverde goederen wederom in bezit te nemen, indien de Klant in gebreke mocht zijn aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.
 • Indien derden (dreigen) beslag (te laten) leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Klant verplicht om Leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 • Indien Klant tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens Leverancier, of Leverancier goede grond geeft te vrezen dat hij in de nakoming van die verplichtingen zal tekortschieten, is Leverancier bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen, onverminderd zijn recht op nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding. Klant is verplicht te dier zake alle medewerking te verschaffen. Alle kosten die verband houden met de terugneming zijn voor rekening van Klant. Indien de Klant na terugneming alsnog aan al zijn verplichtingen jegens Leverancier voldoet, zijn alle kosten die verband houden met de teruggave van de teruggenomen zaken voor rekening van Klant.

Artikel 17. Vrijwaring

 • De Klant vrijwaart Leverancier, diens ondergeschikten en hulppersonen voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Klant verstrekte materialen of gegevens.
 • Klant vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar is.
 • Klant vrijwaart Leverancier voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Klant aan Leverancier onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 • Klant vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen eventuele aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Leverancier, alsook gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Leverancier betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Leverancier ten behoeve van de Klant.
 • Klant vrijwaart Leverancier tevens voor aanspraken van derden waarbij Leverancier als medepleger van Klant wordt aangemerkt.

Artikel 18. Verwerking persoonsgegevens 

18.1 Leverancier verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

18.2 Leverancier kan derden inschakelen. Deze derden kunnen persoonsgegevens verwerken in de hoedanigheid van (sub)verwerker.

18.3 Leverancier heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

18.4 De Klant of een betrokkenen kan om inzage vragen in de gegevens die Leverancier over de betreffende vrager verwerken. Daarnaast kan de Klant aan Leverancier vragen om een correctie of verwijdering van deze gegevens. Na de aanvraag levert Leverancier binnen vier weken een overzicht van de persoonsgegevens. De aanvraag kunt schriftelijk geschieden aan het adres van Leverancier.  Als er onjuistheden zijn in de geregistreerde persoonsgegevens, ontvangt Leverancier graag een verzoek tot correctie of verwijdering van de gegevens. Leverancier kan voor het verzoek om opgave een wettelijke vergoeding in rekening brengen.

18.5 Leverancier verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als daartoe een wettelijke plicht bestaat of als dit voortvloeit uit de Overeenkomst of op basis van toestemming. De Klant is verantwoordelijk voor het correct en conform wetgeving aanleveren van de persoonsgegevens.

Artikel 19. Vervaltermijn 

19.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingen en andere bevoegdheden van Klant uit welke hoofde dan ook jegens Leverancier in verband met het verrichten van werkzaamheden door Leverancier in ieder geval een jaar na het moment waarop Klant bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 20. Toepasselijk recht en geschillen

20.1 Het Nederlandse recht is van toepassing op elke Overeenkomst en/of samenhangende gebeurtenissen tussen de Klant en Leverancier. Bij eventuele geschillen is bevoegd de rechtbank die bevoegd is in het arrondissement van de vestigingsplaats van Leverancier, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Leverancier het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

20.2 Voor consumenten woonachtig buiten Nederland en binnen Europa geldt het consumentenrecht van het betreffende land waar consument woonachtig is. Woont de consument bijvoorbeeld in Duitsland, dan is het Duitse consumentenrecht van toepassing.

20.3 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is voor zover nodig uitdrukkelijk uitgesloten.

Algemene leveringsvoorwaarden – 123Cellenbeton B.V. 2022

blank
blank
blank
Over Cellenbeton blokken
Wij zijn BetonCellen.nl, specialist op het gebied van cellenbeton blokken. Na jarenlange ervaring in de bouw, hebben wij besloten om ons volledig te richten op cellenbeton materialen. Waarbij H+H Cellenbeton, Gasbeton onze kern is.
Contactgegevens
123Cellenbeton BV
Nikkelstraat 4
6031 TR Nederweert
KvK nummer: 66284554
BTW nummer: 856479482B01
Recensies
Google Beoordelingen
4.9
Gebaseerd op 44 beoordelingen